Zásady ochrany soukromí

Číslo jedna v celosvětovém poskytování pomoci

Eurocross Assistance Netherlands B.V. (Eurocross) je součástí skupiny Achmea a již od roku 1982 udává směr v oblasti celosvětového poskytování pomoci. Miliony lidí se mohou spolehnout na pomoc Eurocross kdekoli ve světě. Poskytujeme lékařskou pomoc, dopravní asistenci, ale i pomoc blíže domovu, například při škodách způsobených požárem, bouřkou nebo záplavami. Eurocross nabízí prostřednictvím osobních varovných systémů rovněž jistoty pro seniory nebo zdravotně postižené, kteří tak mohou déle bydlet samostatně.

Tyto zásady ochrany soukromí upravují způsob, jakým Eurocross Assistance shromažďuje, používá, spravuje a zveřejňuje informace o svých klientech. Jsou platné pro webovou stránku a všechny produkty a služby, které Eurocross Assistance nabízí.

Odpovědnost má Achmea B.V.
Eurocross Assistance je značka společnosti Achmea. Společnost Achmea B.V. je u všech značek Achmea odpovědná za správné zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše údaje ve spolehlivých rukách
Pokud potřebujete pomoc ze strany Eurocross Assistance, musíme znát Vaše údaje. Považujeme za důležité, abyste věděli, jak s Vašimi údaji nakládáme. A jaká jsou Vaše práva. Abyste se mohli spolehnout na to, že Vaše údaje jsou u nás v dobrých rukách.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Klienti žádající o pomoc
U těchto osob zpracováváme níže uvedené osobní údaje:

 • Jméno, adresa, bydliště a další podobné údaje nezbytné pro komunikaci
 • E-mail
 • Složení rodiny a jméno partnera, případně jména dětí
 • Datum narození, včetně data narození partnera a dítěte/dětí
 • Pohlaví
 • Státní příslušnost
 • Interní číslo Achmea pro identifikaci, např. číslo smlouvy nebo pojistky a další údaje o pojištění
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Údaje o pojistné události:
  • důvod žádosti o pomoc;
  • druh a rozsah škody;
  • místo, datum a čas pojistné události;
  • místo pobytu a doby pobytu osob(y) žádající(ch) o pomoc;
  • další informace nezbytné pro poskytnutí pomoci.
 • Registrační značka
 • Leasingová společnost v případě, že se jedná o vozidlo poskytnuté na leasing

Příbuzní klientů žádajících o pomoc

Příbuznými se rozumí například rodinní příslušníci, ale také poskytovatelé zdravotnické pomoci. U příbuzných zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno, adresa, bydliště a další podobné údaje nezbytné pro komunikaci.
 • Interní číslo Achmea pro identifikaci, např. číslo smlouvy nebo pojistky a další údaje o pojištění.
 • Údaje o poskytovateli pomoci, např. údaje z rejstříku BIG (rejstřík povolání pro individuální lékařskou péči).
 • Údaje o pojistné události.

K jakému účelu používáme Vaše údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů, konkrétně:

 • Pro podporu zaměstnanců Eurocross při poskytování adekvátních a efektivních služeb.
 • Pro realizaci pomoci dle pojistných podmínek. Jedná se o pojistné podmínky zadavatelů Eurocross.
 • Pro evidenci a spravování údajů vyplývajících z poskytnutí pomoci.
 • Aby mohly být dokumenty řádně finančně vyřízeny.

Komu Vaše údaje poskytujeme?
Příjemci Vašich údajů mohou být:

 • Zadavatelé Eurocross, například pojistné a leasingové společnosti
 • Dceřiné společnosti
 • Části společnosti Achmea B.V.
 • Oddělení v rámci Achmea B.V., např. vedení, oddělení pro právní záležitosti, Risk & Compliance, Business Control, Internal Audit a správci kontaktních údajů
 • Společnosti, které přímo nebo nepřímo poskytují služby pro Eurocross, například dopravní asistence

Nachází se příjemce pomoci mimo EU?
Eurocross pracuje celosvětově. Předem není známo, na kterém místě klient nebo jeho spolucestující onemocní nebo bude potřebovat pomoc. Nemůžeme proto uzavírat smlouvy (např. smlouvy o zpracování údajů nebo smlouvy o zachování mlčenlivosti) se stranami, které poskytují pomoc přímo na místě. Nemůžeme tedy vždy zjistit, zda je u těchto stran ochrana osobních údajů dostatečně zaručena. V takových případech údaje předáváme, jestliže jsou splněny podmínky dle článku 49 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zde je stanoveno, že předání osobních údajů je možné v případě, že:

 • je to nezbytné pro splnění smlouvy.
 • je to v zájmu dotyčné osoby.
 • je uskutečněno na žádost a se souhlasem dotyčné osoby.

Z jakého důvody smíme Vaše osobní údaje použít?
Údaje, které používáme, a účel jejich použití závisí na konkrétní situaci. Údaje můžeme použít, je-li splněna alespoň jedna z níže uvedených zákonných podmínek.

 • Byl dán souhlas s použitím údajů. V takovém případě jsme Vás o souhlas výslovně požádali.
 • Použití údajů je nezbytné pro uskutečnění smlouvy. Může se jednat o smlouvu mezi Vámi a námi nebo mezi Vámi a pojišťovnou.
 • Použití údajů je nezbytné pro záchranu života. Například při dopravní nehodě v zahraničí, kdy s námi nemůžete sami hovořit.
 • Použití údajů je nezbytné pro ochranu našich zájmů nebo zájmů třetí osoby (ledaže by Vaše zájmy převažovaly). Musí se přitom jednat o oprávněné zájmy, např.
   • administrativní účely;
   • IT-účely;
   • marketing;
   • potírání podvodu;
   • informace z oblasti managementu;
   • vývoj produktů a služeb.

Jakou komunikaci shromažďujeme?
Shromažďujeme informace, které jsme s Vámi dohodli, abychom mohli zlepšovat vzájemnou komunikaci. Příklady komunikace, kterou shromažďujeme, jsou:

 • Dopisy a e-maily, které posíláme a které dostáváme.
 • Telefonické hovory.

Jak zajišťujeme, že jsou u nás Vaše údaje v bezpečí?
Naše webové stránky, aplikace a IT-systémy jsou dobře zabezpečeny. Neustále přijímáme zvláštní opatření, abychom předcházeli zneužití Vašich údajů. Naši zaměstnanci mají jasné instrukce o tom, jak mají s Vašimi údaji zacházet.

U citlivých údajů jsme zvláště opatrní
K citlivým údajům patří například osobní identifikační číslo (BSN), bankovní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu.

Naši lékařští poradci jsou odpovědni za správné zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu. Jsou to lékaři nebo pečovatelé zapsaní v Rejstříku povolání pro individuální lékařskou péči (BIG). Zaměstnanci se k údajům o Vašem zdravotním stavu dostanou pouze se souhlasem lékařského poradce. Jak lékařští poradci, tak zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost.

Jak dlouho uschováváme Vaše údaje?
Vaše údaje uschováváme po dobu, po kterou je potřebujeme. Ve většině případů to znamená 7 let, případně doba stanovená zákonem.

Používáme také cookies
Eurocross Assistance používá cookies, které nemají velký vliv na ochranu Vašeho soukromí. Jedná se o tzv. analytická cookies. Používáme je pro statistiky o používání našich webových stránek, abychom je mohli vylepšovat a činit uživatelsky přátelštějšími. Cookies používáme i pro shromažďování údajů, jako jsou:

 • Technické údaje, např. jaký prohlížeč používáte.
 • Jaký přístroj používáte.
 • Z jaké webové stránky jste na náš web přišli.
 • Kdy a po jakou dobu náš web navštěvujete nebo používáte.
 • Jaké stránky na našem webu navštěvujete.

Tyto údaje není možné zpětně spojit s konkrétní osobou.

Cookies používáme vždy. Souhlas není vyžadován.

Přehled cookies
Zde uvádíme přehled cookies, které používáme, a příslušných stran.

Dodavatel Druh Účel Ukládané osobní údaje Platnost
Matomo (Piwik) analytické Přehled o používání webové stránky žádné 13 měsíců


Předpisy a zákony o ochraně soukromí
Jsme vázáni zákony a předpisy o ochraně soukromí:

 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů;
 • Prováděcí zákon k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů;
 • Zákon o telekomunikacích.

Vaše práva

Vaše práva jsou rovněž upravena zákonem. Jste oprávněni:

 • vyžádat si u nás Vaše údaje;
 • požádat o změnu údajů, pokud nejsou správné;
 • požádat o odstranění Vašich údajů (v případě, že Vaše údaje nesmíme odstranit, například protože je ještě potřebujeme nebo abychom dodrželi povinné lhůty pro uschování stanovené ze strany inspektorů);
 • podat stížnost proti určitému používání Vašich údajů.

Chcete využít výše uvedených práv?
Pošlete nám žádost poštou. Společně s žádostí pošlete i kopii pasu nebo občanského průkazu. Před odesláním zajistěte, aby nebylo čitelné osobní identifikační číslo (BSN) a fotografie. Odpověď obdržíte do jednoho měsíce od doručení Vašeho dopisu.

Compliance & Operational Risk Management Eurocross Assistance
Postbus 175
2300 AD Leiden

Máte dotaz, tip, nebo stížnost ohledně ochrany soukromí?
Pošlete e-mail zaměstnanci Achmea odpovědného za ochranu údajů na adresu privacymanager@achmea.nl. Můžete rovněž poslat dopis na adresu:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Autoriteit Persoonsgegevens).

Jsme oprávněni změnit tyto zásady ochrany soukromí
Například v případě změny zákona nebo předpisů. Nebo pro nové produkty a služby. Na našich webových stránkách vždy najdete aktuální znění. Toto znění je z 19. června 2018.